Články

Články publikované na tomto webu jsou výrazem snahy postřehnout a následně analyticky uchopit vybrané problematické otázky na úseku konstrukčně-právní kazuistiky, konzultačního inženýringu, jakož i oborů druhově příbuzných. Je třeba předeslat, že se nejedná o práce aspirující na akademickou důslednost, ani o texty recenzované odborným redakčním kolegiem, avšak zároveň ani nejde o texty laické, populárně naučné či trivializující. Našim cílem je nabídnout informovanému čtenáři kvalifikovaný vhled do přípustného řešení vybraných problematických jevů při výkonu konzultační praxe. Přiměje-li tento počin čtenáře rovněž k úvahám o navázání odborné spolupráce, budeme poctěni.

08.03.2023

Ke smluvnímu vyloučení přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou

Ve smluvní praxi lze narazit na celou řadou kuriozních případů. Na tomto místě zhodnotíme některé praktické dopady situace, kdy obec adresovala zhotoviteli návrh dohody o narovnání, do jehož závěrečných ustanovení – z jakési právní opatrnosti – zakomponovala ujednání o vyloučení přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3, věta první, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“).

 

Více informací

 

02.03.2023

K obligatornosti písemné formy podzhotovitelských smluv podle smluvních podmínek FIDIC Red Book

Realizace velkých výstavbových projektů je vždy provázena obsáhlým souborem smluvních dokumentů. Některé z nich přitom obsahují tisíce smluvně relevantních údajů, které mohou mít zásadní význam pro vznik a uplatnění nároků smluvních stran, jakož i pro řádné a včasné uplatnění smluvních kompenzačních mechanismů. Neznalost smlouvy neomlouvá.

 

Více informací

 

Kontakt

E: georgi.margaritov@mgmec.cz

T: +420 601532342