ikony

/

Vymezení cíle

Problémy je třeba pevně definovat. Cílem nemůže být pouhé řešení problémů, nýbrž jejich vyřešení. Zadání, které vykazuje nejasnosti, vždy vyvolá další nejasnosti. Nesrozumitelnost pravidelně vede k dezinterpretacím. Dezinterpretace svádí k nepoctivosti. Korektní vytyčení sledovaného cíle je tedy výchozím a stěžejním předpokladem pro další práci. Je-li vymezení cíle nedostatečné, pak je jakýkoliv další postup zbytečný, popř. samoúčelný.   

f

Nastavení procesů

Procesem se rozumějí pravidla a postupy, jimiž se účastníci výstavbových projektů budou řídit. Pravidla dávají projektu řád a stabilitu. Správně nastavený postup umožňuje stranám strategické plánování – zvyšuje předvídatelnost sledu prací a tím napomáhá k výraznému snížení výrobních nákladů. Výstavbový projekt přitom představuje souhrn celé řady procesů. Ty pak mezi sebou musí mít logickou spojitost. Úspěch každého výstavbového projektu závisí na úctě k pravidlům a zákonu, a samozřejmě – na obyčejné lidské slušnosti.    

Nalezení řešení

Pro účely stavebního projektu lze vyřešit pouze to, co plně odpovídá cíli. Je-li jisté, že v průběhu realizace díla nastanou komplikace, které účastníky výstavbového projektu od cíle odchýlí, strany se s nimi budou muset vypořádat. Dílčí problémy přitom nemají účastníky zaměstnávat příliš dlouho. Představují překážku potud, brání-li výsledku. Nalezení řešení znamená nalezení stavu předvídatelnosti a stability k dosažení cíle – v souladu se zákonem a oprávněnými zájmy stran. K nalezení řešení je často zapotřebí kompromisů, které naopak nepřicházejí v úvahu, jde-li o kvalitu díla.       

O nás

Jsme nezávislí odborníci ve stavebnictví.

Kdo jsou konzultační inženýři a konstrukční právníci?

Konzultační inženýr je fyzická nebo právnická osoba, která na základě příslušných oprávnění poskytuje nestranné profesní, konzultační a odborné služby převážně při přípravě a realizaci rozsáhlých výstavbových projektů. Do předmětu činnosti konzultačního inženýra však nelze zahrnovat obchodní, výrobní ani dodavatelskou stavební činnost; tyto vždy zůstávají v kompetenci účastníků výstavbového projektu. Konzultační inženýr slouží jako nezávislý a nezaujatý odborník, který účastníkům výstavbového projektu vypomáhá s tím, aby dílo bylo realizováno řádně a včas, poskytuje poradenství v oblasti stavebně-právní administrativy, nastiňuje přípustné způsoby řešení komplikací při výstavbě, zajišťuje evidenci příslušných hmotněprávních titulů a, vedle řady dalších činností, usiluje o vytvoření optimálních podmínek pro realizaci díla. Praxe ukazuje, že úspěšnost realizace výstavbových projektů bez účasti konzultačních inženýrů je velmi nepravděpodobná. 

Konstrukční právník je řádným absolventem magisterského studijního programu Právo a právní věda, který v průběhu své profesní praxe získal natolik obsáhlé praktické znalosti a dovednosti pro účely realizace výstavbových projektů, že tyto pro něj nadále představují stěžejní předmět jeho odborného zájmu; tím zároveň nijak není dotčena jeho kompetentnost v jiných odvětvích platného práva. Konstrukčním právníkem je tak zpravidla osoba, která se již během přípravy na výkon budoucího povolání bezprostředně účastnila realizace stavebních děl (a to včetně provádění prací v oblasti výroby, prací dělnických a technických). Vzhledem ke své odbornostní a praktické vybavenosti je konstrukční právník nepostradatelným partnerem každého konzultačního inženýra.  

Představení jednatele společnosti

66620960_152947159179285_4497383847620509696_n

Georgi Margaritov je absolventem právnické fakulty. V oblasti pozemního stavitelství působí již od roku 2006, kdy se osobně podílí na realizaci výstavbových projektů, včetně výkonu prací na dělnických pozicích. Po tříleté praxi v advokacii se stává ředitelem stavební společnosti STROITEL CZ, s.r.o., v níž posléze až dosud působí jako jediný jednatel a společník. Od roku 2014 je rozhodcem zapsaným v rejstříku Ministerstva spravedlnosti ČR. V období od 03/2019 do 03/2020 zároveň působí jako právník Ředitelství silnic a dálnic ČR. V rámci své odbornosti se mimo jiné zabývá lektorskou a pedagogickou činností, účastní se četných odborných konferencí a seminářů a je častým účastníkem zahraničních podnikatelských misí. Georgi Margaritov je jediným jednatelem společnosti MGM Engineering & Consulting s.r.o. a jako takový osobně odpovídá za vysokou kvalitu jejích pracovních výstupů.

Naše služby

Inženýring

 • předprojektová činnost
 • zjišťovací řízení
 • územní a stavební řízení
 • změna stavby před dokončením
 • zajištění kolaudačního souhlasu
 • majetkoprávní příprava

Consulting

 • Contract Management
 • Claim Management
 • administrace změnových listů
 • zajištění expertíz a znaleckých posudků
 • právní poradenství za účelem realizace projektu

 

 

Právní poradenství

Praxe ukazuje, že pro řešení právních otázek v průběhu realizace výstavbového projektu je intervence právních specialistů bez ryze praktické průpravy v oboru stavitelství velmi nevhodná. Právní poradenství, k němuž jsou v plném rozsahu platného práva oprávněni toliko advokáti, je totiž třeba přizpůsobit specifickým podmínkám ve stavitelství, které se zásadně vymykají podmínkám běžné právnické praxe. Pro práci našich spolupracujících advokátů takový handicap neplatí, neboť jejich pracovní výstupy jsou vždy revidovány konstrukčním právníkem.

Kontaktujte nás

MGM Engineering & Consulting s.r.o.
IČO: 064 99 066
Sídlo: Strojnická 304/1, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Kanceláře: BC Rosmarin, Dělnická 12, 170 00 Praha 7 - Holešovice
email: georgi.margaritov@mgmec.cz
mobil: +420601532342

Kontakt

E: georgi.margaritov@mgmec.cz

T: +420 601532342