ikony

/

Vymezení cíle

Problémy je třeba pevně definovat. Cílem nemůže být pouhé řešení problémů, nýbrž jejich vyřešení. Zadání, které vykazuje nejasnosti, vždy vyvolá další nejasnosti. Nesrozumitelnost pravidelně vede k dezinterpretacím. Dezinterpretace svádí k nepoctivosti. Korektní vytyčení sledovaného cíle je tedy výchozím a stěžejním předpokladem pro další práci. Je-li vymezení cíle nedostatečné, pak je jakýkoliv další postup jen samoúčelný.   

f

Nastavení procesů

Procesem se rozumějí pravidla a postupy, kterými se řídí účastníci výstavbového projektu. Pravidla dávají projektu řád a stabilitu. Správně nastavený postup usnadňuje stranám strategické plánování, zvyšuje předvídatelnost sledu prací, a tím napomáhá k výraznému snížení výrobních nákladů. Výstavbový projekt přitom představuje souhrn celé řady procesů, které jsou navzájem úzce provázány. Úspěch každého výstavbového projektu závisí na přehlednosti, disciplinovanosti, úctě k pravidlům a v neposlední řadě na profesní cti.    

Nalezení řešení

Dílčí problémy nemají účastníky výstavbového projektu zaměstnávat příliš dlouho. Musí být vyřešeny ihned, jakmile je to možné. Nalezení řešení znamená nalezení stavu předvídatelnosti a stability pro dosažení cíle. Vždy přitom musí být respektován zákon a oprávněné zájmy stran. K nalezení řešení je často zapotřebí kompromisů, které naopak nepřicházejí v úvahu, jde-li o kvalitu provedení díla.       

O nás

Jsme nezávislí odborníci ve stavebnictví a stavitelství.

Kdo jsou konzultační inženýři a konstrukční právníci?

Konzultační inženýr je fyzická nebo právnická osoba, která na základě příslušných oprávnění poskytuje nestranné profesní, konzultační a odborné služby převážně při přípravě a realizaci rozsáhlých výstavbových projektů. Do předmětu činnosti konzultačního inženýra však nelze zahrnovat obchodní, výrobní ani dodavatelskou stavební činnost; tyto vždy zůstávají v kompetenci účastníků výstavbového projektu. Konzultační inženýr slouží jako nezávislý a nezaujatý odborník, který účastníkům výstavbového projektu vypomáhá s tím, aby dílo bylo realizováno řádně a včas, poskytuje poradenství v oblasti stavebně-právní administrativy, nastiňuje přípustné způsoby řešení komplikací při výstavbě, zajišťuje evidenci příslušných hmotněprávních titulů a vedle řady dalších činností usiluje o vytvoření optimálních podmínek pro realizaci díla. Praxe ukazuje, že úspěšnost realizace větších výstavbových projektů, zvláště na úseku dopravního stavitelství, je bez asistence kvalitních konzultačních inženýrů velmi nepravděpodobná. 

Konstrukční právník je řádným absolventem magisterského studijního programu Právo a právní věda, který v průběhu své profesní praxe získal též rozsáhlé praktické znalosti a dovednosti v oblasti stavebnictví a stavitelství při bezprostřední účasti na realizaci výstavbových projektů; tím zároveň není dotčena jeho odbornost v jiných odvětvích platného práva. Konstrukčním právníkem je tak zpravidla právní specialista, který se již během přípravy na výkon budoucího povolání osobně podílel na realizaci stavebních děl a osvojil si specifika stavebního prostředí a stavební praxe. Vzhledem ke své odbornostní a praktické vybavenosti je konstrukční právník nepostradatelným partnerem každého konzultačního inženýra.  

 

Představení jednatele společnosti

66620960_152947159179285_4497383847620509696_n

Georgi Margaritov je absolventem právnické fakulty a držitelem výučního listu a úplné profesní kvalifikace v oboru zednictví. V oblasti pozemního stavitelství působí již od roku 2006, kdy se osobně podílí na realizaci výstavbových projektů, včetně výkonu prací na dělnických pozicích. Po tříleté praxi v advokacii začíná podnikat ve stavebnictví; v letech 2019 a 2020 působí jako právník na Ředitelství silnic a dálnic ČR. V rámci své odbornosti vykonává též lektorskou a pedagogickou činnost a pravidelně se účastní odborných konferencí a seminářů.

Georgi Margaritov je jediným jednatelem společnosti MGM Engineering & Consulting s.r.o. a jako takový osobně odpovídá za vysokou kvalitu jejích pracovních výstupů.

Naše služby

Inženýring

 • předprojektová činnost
 • zjišťovací řízení
 • územní a stavební řízení
 • změna stavby před dokončením
 • zajištění kolaudačního souhlasu
 • majetkoprávní příprava

Consulting

 • contract management
 • claim management
 • administrace změnových listů
 • zajištění expertíz a znaleckých posudků
 • právní poradenství za účelem realizace projektu
 • asistence při řešení odpadového hospodářství

 

 

Právní poradenství

Praxe ukazuje, že pro řešení právních otázek v průběhu realizace výstavbového projektu je intervence právních specialistů bez praktické průpravy v oblasti stavebnictví a stavitelství nevhodná. Právní poradenství, k němuž jsou v plném rozsahu platného práva oprávněni toliko advokáti, je totiž třeba přizpůsobit specifickým výrobním podmínkám ve stavitelství, jež se vymykají předmětu činnosti advokátních kanceláří. Pro naše spolupracující advokáty takový handicap neplatí, neboť jejich relevantní pracovní výstupy jsou vždy revidovány konstrukčním právníkem. 

Kontaktujte nás

MGM Engineering & Consulting s.r.o.
IČO: 064 99 066
sídlo: Strojnická 304/1, 170 00 Praha 7 - Holešovice
kanceláře: nám. I. P. Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2 - Nové Město
email: georgi.margaritov@mgmec.cz
mobil: +420601532342

Kontakt

E: georgi.margaritov@mgmec.cz

T: +420 601532342