ikony

/

Vymezení cíle

Problémy je třeba pevně definovat. Cílem nemůže být pouhé řešení problémů, nýbrž jejich vyřešení. Zadání, které vykazuje nejasnosti, vždy vyvolá další nejasnosti. Nesrozumitelnost pravidelně vede k dezinterpretacím. Dezinterpretace svádí k nepoctivosti. Korektní vytyčení sledovaného cíle je tedy výchozím a stěžejním předpokladem pro další práci. Je-li vymezení cíle nedostatečné, pak je jakýkoliv další postup zbytečný, popř. samoúčelný.   

f

Nastavení procesů

Procesem se rozumějí pravidla a postupy, jimiž se účastníci výstavbových projektů budou řídit. Pravidla dávají projektu řád a stabilitu. Správně nastavený postup umožňuje stranám strategické plánování – zvyšuje předvídatelnost sledu prací a tím napomáhá k výraznému snížení výrobních nákladů. Výstavbový projekt přitom představuje souhrn celé řady procesů. Ty pak mezi sebou musí mít logickou spojitost. Úspěch každého výstavbového projektu závisí na úctě k pravidlům a zákonu, a samozřejmě – na obyčejné lidské slušnosti.    

Nalezení řešení

Pro účely stavebního projektu lze vyřešit pouze to, co plně odpovídá cíli. Je-li jisté, že v průběhu realizace díla nastanou komplikace, které účastníky výstavbového projektu od cíle odchýlí, strany se s nimi budou muset vypořádat. Dílčí problémy přitom nemají účastníky zaměstnávat příliš dlouho. Představují překážku potud, brání-li výsledku. Nalezení řešení znamená nalezení stavu předvídatelnosti a stability k dosažení cíle – v souladu se zákonem a oprávněnými zájmy stran. K nalezení řešení je často zapotřebí kompromisů, které naopak nepřicházejí v úvahu, jde-li o kvalitu díla.       

O nás

Jsme nezávislí odborníci ve stavebnictví.

Kdo jsou konzultační inženýři a konstrukční právníci?

Konzultační inženýr je fyzická nebo právnická osoba, která na základě příslušných oprávnění poskytuje nestranné profesní, konzultační a odborné služby převážně při přípravě a realizaci rozsáhlých výstavbových projektů. Do předmětu činnosti konzultačního inženýra však nelze zahrnovat obchodní, výrobní ani dodavatelskou stavební činnost; tyto vždy zůstávají v kompetenci účastníků výstavbového projektu. Konzultační inženýr slouží jako nezávislý a nezaujatý odborník, který účastníkům výstavbového projektu vypomáhá s tím, aby dílo bylo realizováno řádně a včas, poskytuje poradenství v oblasti stavebně-právní administrativy, nastiňuje přípustné způsoby řešení komplikací při výstavbě, zajišťuje evidenci příslušných hmotněprávních titulů a, vedle řady dalších činností, usiluje o vytvoření optimálních podmínek pro realizaci díla. Praxe ukazuje, že úspěšnost realizace výstavbových projektů bez účasti konzultačních inženýrů je velmi nepravděpodobná. 

Konstrukční právník je řádným absolventem magisterského studijního programu Právo a právní věda, který v průběhu své profesní praxe získal natolik obsáhlé praktické znalosti a dovednosti pro účely realizace výstavbových projektů, že tyto pro něj nadále představují stěžejní předmět jeho odborného zájmu; tím zároveň nijak není dotčena jeho kompetentnost v jiných odvětvích platného práva. Konstrukčním právníkem je tak zpravidla osoba, která se již během přípravy na výkon budoucího povolání bezprostředně účastnila realizace stavebních děl (a to včetně provádění prací v oblasti výroby, prací dělnických a technických). Vzhledem ke své odbornostní a praktické vybavenosti je konstrukční právník nepostradatelným partnerem každého konzultačního inženýra.  

Představení jednatele společnosti

66620960_152947159179285_4497383847620509696_n

Georgi Margaritov je absolventem právnické fakulty a postgraduálního profesního studia v programu Commercial Law. V oblasti pozemního stavitelství působí již od roku 2006, kdy se osobně podílí na realizaci výstavbových projektů, včetně výkonu prací na dělnických pozicích. Po tříleté praxi v advokacii se stává ředitelem stavební společnosti STROITEL CZ, s.r.o., v níž posléze působí jako jediný jednatel a společník. Od roku 2014 je rozhodcem zapsaným v rejstříku Ministerstva spravedlnosti ČR. V období od 03/2019 do 03/2020 zároveň působí jako právník Ředitelství silnic a dálnic ČR. V rámci své odbornosti se mimo jiné zabývá lektorskou a pedagogickou činností, účastní se četných odborných konferencí a seminářů a je častým účastníkem zahraničních podnikatelských misí.

 

Naše služby

Inženýring

 • předprojektová činnost
 • zjišťovací řízení
 • územní a stavební řízení
 • změna stavby před dokončením
 • zajištění kolaudačního souhlasu
 • majetkoprávní příprava

Consulting

 • Contract Management
 • Claim Management
 • administrace změňových listů
 • zajištění expertíz a znaleckých posudků
 • právní poradenství za účelem realizace projektu

 

 

Právní poradenství

Praxe ukazuje, že pro řešení právních otázek v průběhu realizace výstavbového projektu je intervence právních specialistů bez ryze praktické průpravy v oboru stavitelství velmi nevhodná. Právní poradenství, k němuž jsou v plném rozsahu platného práva oprávněni toliko advokáti, je totiž třeba přizpůsobit specifickým podmínkám ve stavitelství, které však advokáti z povahy své právní praxe neovládají. Pro práci našich advokátů tento handicap neplatí, neboť jejich pracovní výstupy jsou vždy revidovány konstrukčním právníkem.

Kontaktujte nás

MGM Engineering & Consulting s.r.o. 

IČO:      064 99 066

sídlo:     Strojnická 304/1, 170 00 Praha 7 - Holešovice

email:   georgi.margaritov@mgmec.cz

mobil:   +420 601532342

 

Kontakt

E: georgi.margaritov@mgmec.cz

T: +420 601532342